$28: 3-star Las Vegas hotel + Stay 2 Nights, Save 20%, Nov 16 to Nov 18

     

 
Santa Fe Station Hotel (3 stars)